Mülk Suresinin Faydaları ve Faziletleri Nelerdir? 

 Mülk Suresinin Faydaları ve Faziletleri Nelerdir?

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.”
“Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”
“Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur.”
“Ben Mülk sûresinin, ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim.”
“Kur'ân-ı kerîmden otuz âyetlik bir sûre, bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. O, Mülk sûresidir.”
Eshab-ı kiramdan bir kaçı, bir yere çadır kurmuşlardı. Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı. Çadırda mülk sûresinin okunduğu işitildi.
Resûlullah efendimize bunu haber verdiklerinde:
“Bu sûre, insanı kabir azabından korur” buyurdu.
Abdullah ibni Abbâs buyurdu ki:
“Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret. Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır.
Okuyan kişiye Hak teâlâ indinde şefaatçidir. Eğer kişi onu ezberlemişse, Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister. Allah, o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır.”
Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:
“Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz.”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün başına gelir. Baş onlara der ki:
"Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu."
Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:
"Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir."
Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir.”
Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:
“Kim her gece Mülk sûresini okursa, Allahü teâlâ bu sayede o kişiyi kabir azabından kurtarır.”
(Mülk sûresi, Kur'ân-ı kerîmde 561 - 563 sayfalar arasındadır.)

Mülk suresinin fazileti ile ilgili şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Kur’ânda otuz ayetten oluşan bir sure vardır, bu sure bir adama affedilene dek şefaatçi olmuştur. O sure “Tebarekellezi biyedihil mülk” suresidir.”Tirmizi 2891, Elbani sahih demiştir.

Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem “elif lam mim tenzilu” ve “Tebarekellezi biyedihil mülk” okumadan yatmazdı. Tirmizi 2892 Elbani sahih demiştir.

İbn Mesud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: her kim her gece “Tebarekellezi biyedihil mülk” suresini okursa Allah onu kabir azabından korur. Bizler Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem zamanında ona “el manie” yani koruyucu diye adlandırırdık. O Allah’ın kitabında bir suredir her kim her gece okursa çok hoş bir amel yapmıştır.”Nesai 10479 Elbani sahih demiştir “Terğib ve Terhib”

Hadislerden anlaşıldığı gibi faziletler o sureyi okuyan için geçerlidir. Daha fazla bilgi için (26240) ve (191947) nolu soruların cevabına bakınız.

Yatmadan sadece dinlemek ise gerçek okuma yerine geçmez,her ne kadar da dinlemek meşru bir ibadettir ve gereklidir. Ancak dinleyici, bahsedilen okuma sevabına ulaşamaz bu konuda eşitliğe dair her hangi bir delil bilmiyoruz.

Bunun üzerine: Her kim bu surenin faziletine nail olmak isterse o sureyi okumalıdır ve dinlemekle yetinmemelidir.

Şayet okumaya imkanı yoksa okuyan bir kişinin arkasından farklı araçlarla tekrar etmek mümkünse bu yöntemle inşallah okumayı gerçekleştirmiş olur. Belki de göstermiş olduğu sabırdan dolayı daha fazla sevap kazanır.

Bunu yapamadığı takdirde veya zorlanırsa sadece dinlemekle yetinir ümit ederiz ki okuma sevabından mahrum kalmaz elinden geleni yaptıktan sonra söz konusu faziletleri elde eder.

En doğrusunu bilen Allah’tır.

Sûrede Allah(c.c.)’ın kâinattaki kudretine dikkat çekilerek, ölmüşleri diriltmeye de kâdir olduğu belirtilir. Allah(c.c.)’ın insanlara olan nimetleri hatırlatılır ve âhirete inanmayanların kötü sonuçlarına, âhirette gerçeklerin ortaya çıkacağına, kimlerin sapık ve kimlerin doğru yolda olduklarının orada belli olacağına işâret edilerek sûre tamamlanır.

(1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Tebareke (Mülk) Suresi kabir azabına engeldir.”

Albani Sahihu’l-Cami 3643

(2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Secde ve Mülk Surelerini okumadan uyumazdı!”

Tirmizi 3627

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

“Kuşkusuz ki, Kur´an’da otuz ayet olan bir sure vardır! Bu sure, bir kişi için şefaatçi oldu ve onun günahları affedildi. Bu sure, Mülk Suresidir!”

Tirmizi 3052

(4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

“Kuşkusuz ki, Kur´an’da otuz ayet olan bir sure vardır! Bu sure, kendisini okuyan kişiye mağfiret edilinceye kadar, şefaat eder! (Bu sure) Mülk Suresidir!”

İbni Mace 3786, Ebu Davud 1400, Nesei, İbni Hibban, Hakim, Tergib ve Terhib 3/315

(5) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından biri, çadırını bir kabrin üzerine kurdu. O sahabe oranın bir kabir olduğunu bilmiyordu! Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı! Hatta kabirden çıkan adam, Mülk Suresini sonuna kadar okudu! Bunun üzerine o sahabe, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

−‘Ya Rasulallah! Çadırımı kurdum ama oranın bir kabir olduğunu bilmiyordum! Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı! Hatta kabirden çıkan adam, Mülk Suresini sonuna kadar okudu!’

Bunun özerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Mülk Suresi, (kişiye azap edilmesine) manidir!”

Tirmizi 3051, Tergib ve Terhib 3/316

(6) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Kişi kabre konunca azap melekleri o kişinin ayaklarına gelir. Ayakları:

−Benim cihetimden azap etmek için size bir yol yoktur! Çünkü o, Mülk Suresini okurdu, der. Sonra kendisine göğsü veya karnı istikametinden gelinice:

−Benim cihetimden azap etmek için size bir yol yoktur! Çünkü o, Mülk Suresini okurdu, der. Daha sonra başı istikametinden kendisine gelinir. Başı:

−Benim cihetimden azap etmek için size bir yol yoktur! Çünkü o, Mülk Suresini okurdu. Mülk Suresi menedicidir, kabir azabını men eder. O, Tevrat’ta da Mülk Suresidir. Herkim Onu bir gecede okursa çok sevap kazanmış ve iyi yapmış olur.”

Tergib ve Terhib 3/317, Hakim

Yorum Gönder

0 Yorumlar